ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

drillΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

  • Assessment & Development
  • Recruitment
  • Talent and Workforce Management
  • HR Management
  • Performance Management
  • Counseling
  • Psychotherapy

Η επιτυχία του ανθρώπινου δυναμικού στο εργασιακό περιβάλλον σχετίζεται τόσο με την ποιότητα του καταβαλλόμενου γνωστικού έργου όσο και με την συναισθηματική κατάσταση του κάθε ατόμου. Οι δύο τελευταίοι άξονες (νόηση και συναίσθημα) ορίζουν τις έννοιες της προσωπικότητας και συμπεριφοράς.  Η αξιολόγηση, διαχείριση, επιλογή και ανάπτυξη των απαραίτητων για το έργο ατομικών  χαρακτηριστικών αλλά και η  εποπτεία, συμβουλευτική και υποστήριξη της συναισθηματικής κατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού από εξειδικευμένους επιστήμονες, αποτελούν το βασικό στόχο των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Οι ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις στη μελέτη της σύνδεσης μεταξύ των φυσιολογικών λειτουργιών του εγκεφάλου και των γνωστικών δεξιοτήτων, συνηγορούν στο να αποτελέσει η νευροψυχολογική επαγγελματική αξιολόγηση αναπόσπαστο κομμάτι της αξιολόγησης επαγγελματικού προσωπικού. Η τελευταία αποτελεί ίσως τον πιο αξιόπιστο τρόπο πρόβλεψης της καταλληλότητας, ασφάλειας, εξέλιξης και επιτυχίας του ανθρώπινου δυναμικού στο εργασιακό περιβάλλον.

Η απουσία της ολοκληρωμένης εκτίμησης του υπό πρόσληψη προσωπικού από τις πάγιες πρακτικές των HR managers αποτελεί μία σημαντική παράλειψη. Οι συνήθεις πρακτικές λαμβάνουν υπ’όψιν μονομερώς τα παράγωγα της ανθρώπινης δραστηριότητας (π.χ μόνο το βιογραφικό ή τις συστάσεις από τρίτους) παραμελώντας εντελώς την αξιολόγηση των αντικειμενικά μετρήσιμων χαρακτηριστικών. Πολλές φορές ο προσεκτικός καθορισμός και η αξιολόγηση των απαιτούμενων για το έργο χαρακτηριστικών είναι ο παράγοντας που διαφοροποιεί μία πρόσληψη ώς επιτυχημένη ή αποτυχημένη   Επιπλέον, η εξατομικευμένη συνέντευξη από εξειδικευμένους επιστήμονες, συνεπικουρούν τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προφίλ καταλληλότητας για την εργασιακή θέση.

Σε πολλές περιπτώσεις, το ζητούμενο είναι η ανάδειξη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, εξαιρετικών επιδόσεων και ικανοτήτων που μπορούν να αποδειχτούν κρίσιμες σε μία αποφασιστική στιγμή. Ωστόσο, εξίσου σημαντική είναι η διαπίστωση τυχόν αδύνατων σημείων ή ελλειμμάτων.

Συχνά, το ερώτημα πίσω από την ανάγκη αξιολόγησης σε μία Εταιρεία είναι “ποιά είναι τα μοναδικά χαρακτηριστικά που θα μας διαφοροποιήσουν και θα μας οδηγήσουν στην κορυφή του ανταγωνισμού”.  Στις περισσότερες περιπτώσεις η απάντηση βρίσκεται στα κύρια συστατικά μίας εταιρείας, δηλαδή στο ανθρπώπινο δυναμικό (workforce).

schema

Η εισαγωγή της εφαρμοσμένης νευροψυχολογίας στο χώρο της αξιολόγησης και ανάπτυξης αποτελεί καινοτομία για αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας εταιρικές εφαρμογές.

H συνέντευξη, τα ψυχολογικά και νευροψυχολογικά τεστ, χορηγούμενα και αξιολογούμενα από επιστήμονες γνώστες τόσο της ανθρώπινης ψυχολογίας όσο και της ανθρώπινης νευροφυσιολογίας, αποτελούν μία αδιαίρετη ενότητα για την αντικειμενική αξιολόγηση του επαγγελματικού προσωπικού.

Επιπλέον υπηρεσίες ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής και υποστήριξης στο εργασιακό περιβάλλον, από εξειδικευμένους επιστήμονες, συνηγορούν στην δημιουργία κλίματος εμιστοσύνης, ασφάλειας κα παραγωγικότητας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η νευροψυχολογική αξιολόγηση αποκτά ιδιάζουσα σημασία σε επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται με την δημόσια ασφάλεια, την ασφάλεια των μεταφορών, εμπεριέχουν κάποιο βαθμό επικινδυνότητας ή σχετίζονται με την κατοχή και χρήση πυροβόλων όπλων. Οδηγοί μέσων μαζικής μεταφοράς, οδηγοί τρένων ή υπεραστικών λεωφορείων, ελεγκτές εναερίων συγκοινωνιών, ελληνική αστυνομία, στρατιωτικοί και σώματα ασφαλείας, ειναι παραδείγματα επαγγελμάτων στα οποία η έλλειψη νευροψυχολογικής αξιολόγησης αποτελεί σημαντικότατη παράλειψη.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εφαρμογή όλων των ανωτέρω εντός του πλαισίου εμπιστευτικότητας και δεοντολογίας, αφού κάθε αξιολόγηση και παρέμβαση αφορά σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Συστήματα Νευροψυχολογικών Εφαρμογών