ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

pinedu2
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Η επιτυχία στο σχολικό, αλλά και μετέπειτα στο εργασιακό και διαπροσωπικό περιβάλλον σχετίζεται τόσο με την ποιότητα του καταβαλλόμενου γνωστικού έργου όσο και με τηνσυναισθηματική κατάσταση του κάθε μαθητή . Οι δύο τελευταίοι άξονες (νόηση και συναίσθημα) ορίζουν τις έννοιες της προσωπικότητας και συμπεριφοράς.  Η αξιολόγηση, διαχείριση και ανάπτυξη των ατομικών γνωστικών  χαρακτηριστικών, αλλά και η εποπτεία, συμβουλευτική και υποστήριξη της συναισθηματικής κατάστασης των νέων ανθρώπων από εξειδικευμένους επιστήμονες, αποτελούν το βασικό στόχο των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Οι ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις στη μελέτη της σύνδεσης μεταξύ των φυσιολογικών λειτουργιών του εγκεφάλου και της συμπεριφοράς (γνωστικές λειτουργίες και συναίσθημα) , συνηγορούν στο να αποτελέσει η παιδoνευροψυχολογική αξιολόγηση αναπόσπαστο κομμάτι της ολοκληρωμένης αξιολόγησης των μαθητών. Οι τελευταίοι εξετάζονται σε μία πληθώρα δοκιμασιών διαφόρων γνωστικών πεδίων, χωρίς να περιλαμβάνεται συνήθως, η αξιολόγηση των εγκεφαλικών γνωστικών λειτουργιών.

Η παράλειψη αυτή οδηγεί στην παραμέληση του νευροψυχολογικού προφίλ του μαθητή (νοητικές λειτουργίες και συναίσθημα), το οποίο ειναι ο ακρογωνιαίος λίθος μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης. Αποτελεί τον μοναδικό τρόπο να λάβουμε αντικειμενικά μετρήσιμα, αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσματα για τους γνωστικούς εγκεφαλικούς μηχανισμούς και τη συμπεριφορά. Στην κρίσιμη αυτή ηλικία, που οι ανάγκες του παιδιού αλλάζουν συνεχώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται έχουν ιδιάζουσα σημασία, η έλλειψη αξιολόγησης των αντικειμενικά μετρήσιμων γνωστικών λειτουργιών κρίνεται ως σημαντικότατη παράλειψη. Επιπλέον η ψυχολογική αξιολόγηση, η εξατομικευμένη συνέντευξη και συμβουλευτική, συνεπικουρούν την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προφίλ του μαθητή.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε μαθητές κάθε ηλικίας και έχουν ως στόχο να διαφωτίσουν ένα πλήθος ερωτημάτων και προβλημάτων της κρίσιμης αυτής περιόδου.

 • ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
 • ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
 • ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΝΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
 • ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ
 • ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ
 • ΕΥΡΕΣΗ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ-ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
 • ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
 • ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
 • ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ή ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΟΗΤΙΚΟΥ ΠΗΛΙΚΟΥ (IQ)

Η Κλινική Νευροψυχολογική Εξέταση κρίνεται επίσης απαραίτητα στις ακόλουθες περιπτώςεις: Δυσκολίες στη μάθηση και τη μνήμη, την προσοχή, τη συμπεριφορά, την κοινωνικοποίηση, ή το συναισθηματικό έλεγχο. Μία ασθένεια ή ένα αναπτυξιακό πρόβλημα εκ γενετής, που μπορεί να επηρεάζουν τον εγκέφαλο με κάποιο τρόπο. Ένα τραύμα στον εγκέφαλο από κάποιο ατύχημα, τραύμα κατά τη γέννηση, ή κάποια άλλη οργανική κατάσταση.

Μετά την αξιολόγηση και σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο προσφέρονται εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή. Επιπλέον, η διεπιστημονική συνεργασία συντελεί στην επιλογή κατάλληλης παρέμβασης όπου χρειαστεί (λογοθεραπεία, μαθησιακές δυσκολίες, νευρολογική εξέταση κ.α.).

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εφαρμογή των ανωτέρω εντός του πλαισίου εμπιστευτικότητας και δεοντολογίας, αφού κάθε αξιολόγηση και παρέμβαση αφορά σε ευάισθητα προσωπικά δεδομένα.

Συστήματα Νευροψυχολογικών Εφαρμογών